જોડશે – તોડશે

સકારાત્મક વિચારધારા જીવનથી જોડશે ,

નકારાત્મક વિચારધારા જીવનથી તોડશે .

સકારાત્મકતા જીવનનો સદગુણ છે ,

નકારાત્મકતા જીવનનો દુર્ગુણ છે .

 

ડૉ . સુધીર શાહ 

Posted on 29/06/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. જોડશે – તોડશે માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: