દુર્ગુણ

સદગુણ અને દુર્ગુણ એ બન્ને સગા ભાઈઓ ,

બંનેને એકબીજા વગર ચાલેજ નહિ .

પરંતુ સદ્ગુણ નું મૂળ મજબુત તો તમે તરી ગયા ,

અને જો દુર્ગુણ નું મૂળ મજબુત તો તમે ડૂબી ગયા .

 

ડૉ . સુધીર શાહ 

Posted on 27/06/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. દુર્ગુણ માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: