કૃપણ – parsimony

ઉપનિષદ માં કહ્યું છે કે આત્મા ને જાણ્યા વગર
જે આ દુનિયા છોડે તે સૌથી મોટો કૃપણ ગણાય . 
 
ડૉ. સુધીર શાહ 
 
Upanishad says,  One who left this world, 
doesn’t  know his own aatma ( soul ),
is a parsimony person.
 
Dr. Sudhir Shah 
 

Posted on 16/06/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. કૃપણ – parsimony માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: