યાદ રાખજો

યાદ રાખજો :

.

.

માણસને કદાચ ઈશ્વર વિના પરવડી શકે 

પણ 

ઈશ્વરને માણસ વિના કદી ચાલવાનું નથી .

.

.

ડૉ. સુધીર શાહ 

Posted on 15/06/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. યાદ રાખજો માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: