લાગણી અને બુદ્ધિ

લાગણી અને બુદ્ધિ માણસ માટે અનિવાર્ય છે .
.
કયારેક આંખ કરતા બુદ્ધિની વિશેષ જરૂર પડે છે .
અને 
સમજવા માટે બુદ્ધિ કરતાં લાગણીની .
ખરુંને !!
.
ડૉ. સુધીર શાહ 

Posted on 14/06/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. લાગણી અને બુદ્ધિ માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: