હાજરી – ગેરહાજરી

કોઈની હાજરીનો અનુભવ કરો . 

કોઈની ગેરહાજરી નો અનુભવ કરો .

હાજરીમાં પ્રસંન્નતા અનુભવશો .

ગેરહાજરીમાં બેચેની . 

 

ડૉ. સુધીર શાહ 

 

Posted on 31/05/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. હાજરી – ગેરહાજરી માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: