કરુણા – Compassion

Compassion Lives in One’s Eyes.

 

કરુણા આંખો માં રહે છે – આંખ દ્વારા કરુણા ને સમજી શકાય .. 

Dr. Sudhir Shah 

Posted on 24/05/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. કરુણા – Compassion માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: