એકતા – Unity

जीतने के लिए “एक साथ” होना जरुरी है l 

 

એકતા થીજ જીતાય – એકતા હોય તોજ જીતાય – 

માટે પ્રથમ એકતા નો ગુણ જરૂરી છે .

 

Ekta – Unity always Wins.

 

Dr.Sudhir Shah 

Posted on 19/05/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. yes Guruji,

    I m agree with your thoughts.

%d bloggers like this: