દ્રષ્ટિ – vision

જીવન મા ભાવ દ્રષ્ટિ ખુબજ જરુરી છે .

Having a vision with bhav; 
such a vision in life is very necessary.

ડૉ . સુધીર શાહ 

Posted on 16/05/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. દ્રષ્ટિ – vision માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: