નિષ્ઠા – આસ્થા – શ્રદ્ધા

સ્વીકાર બધા નો કરો 

પણ 
તમારી નિષ્ઠા – આસ્થા – શ્રદ્ધા મા અટલ રહો તે જરૂરી છે .
 
ડૉ. સુધીર શાહ 
 
Accept everyone,
but 
remain firm in your faith – devotion . 
 
Dr.Sudhir Shah 

Posted on 14/05/2013, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

%d bloggers like this: