શ્રીનાથજી દર્શન લીંક..

શ્રીનાથજી દર્શન લીંક આ સાથે મોકલું છું , તો જરૂર થી દર્શન નો લાભ લેશો .

 

આંઠે શમાના દર્શન કોમ્પુટર કે મોબઈલ પર કરી શકો છો . યુ ટૂબ પર ભી કરી શકો છો .

 

1. આ લીનક પર થી તમે ડાવનલોડ કરી શકો .http://www.shreenathjibhakti.org/app/index.htm

 

2. આ લીનક પર થી તમે શ્રીનાથજી બાબતે તમામ વિગત જાણી શકશો .http://www.shreenathjibhakti.org/

 

3. આ લીનક પર થી તમે વધુ જાણી શકશો ..http://www.zero2dot.org/

 

4. આ લીનક પરથી , જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા એ મહારાસ ખેલ્યો હતો તે બંશીવટ ને માણી શકશો .http://www.banshivat.org.in/

 

5. યુ ટૂબ લીનક http://www.youtube.com/user/shreenathjibhakti?feature=watch

 

આભાર સહ

 

ડો સુધીર શાહ નાં વંદન

more detail : http://www.drsudhirshah.wordpress.com/

Posted on 26/12/2012, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

%d bloggers like this: