Banshivat Maharas Sthali

 

ShreeKrishna played the famous “Divine Maha Raas  on  Sharad Purnima night.”

Banshivat is Thakurjee’s most loved Raas leela sthal

“Brindavan so van nahi, Nandgaon so gaon

Banshivat so vat nahin, Shree Krishn naam so naam”.

‘Gopika shat kati bhi Raas leela vibhu sith

Banshi Rav sama keerm Banshivat namo stute”.

“Brindavane vate banshi, praoage maoarath:|

Gayanya akshay khyat, kalpastu Purushottume||

Nishkumbh: khal lankaya, eategha panch gha vat:|

Eaitesu vat mulesu, sada nivsati makhav” .

Posted on 29/10/2012, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. Banshivat Maharas Sthali માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: