મન અને રહ્દય Mind and Heart(Soul)

વિચારવું અને આચરણ કરવું એ મન ( Mind ) નું કામ છે.
મન જ વિચારે છે, આચરણ કરવું નહિ કરવું તે મન નક્કી કરે,
પણ 
કયારેક રહ્દયથી ( Soul ) આચરણ કરી જુવો, તફાવત જણાઇ આવશે.

ડૉ. સુધીર શાહ

 

 

Posted on 18/07/2012, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. મન અને રહ્દય Mind and Heart(Soul) માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: