વર્તમાનમાં જેછે

મારા વિચારો :

કર્મ કોઈને પણ છોડતું નથી !
કર્મ રૂપી મળેલ જીવન માટે, આપણે પોતેજ જવાબદાર છીએ.
તેથી આજન્મે જેકાઈ પણ છો તેમાં આનંદ લો,
વર્તમાનમાં જેછે તેનો સ્વીકાર કરો.

Posted on 16/07/2012, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. વર્તમાનમાં જેછે માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: