સંદેશ – Sandesh

  Message to the World : 

સમય + સમજ + સંજોગ  = સંતોષ 

Samay + Samaj + Sanjog  =  Santosh

समय + समझ  + संजोग  =  संतोष 

Time + Understanding + Situation  =  Satisfaction 

More than 916 lectures given by me in various meaning of above message..

more details coming soon…..

Posted on 07/03/2012, in Dr.Sudhir Shah and tagged , , . Bookmark the permalink. સંદેશ – Sandesh માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: