જ્યોતિષશાસ્ત્ર નો ભગવદ ગીતા સાથે શું સંબંધ !!

જન્મકુંડલી માં જુવો અને ચકાસો.

જ્યોતિષશાસ્ત્ર નો ભગવદ ગીતા સાથે શું સંબંધ !!

નીચે બે આકૃતિ આપી છે , કઈ  સમજાય છે !!

આ પૃથ્વી પર તમે શા માટે આવ્યા છો ?

જાણી શકાય છે જન્મકુંડળી પરથી !

હા, જાણી શકાય છે.

Your  ”  purpose of life  ”  can be understood through once horoscope.

The first, fifth and ninth house ( Triangle – Trikone ) of horoscope

declares this.

read more : Bhagwad Gita in Astrology..!!..Yes..1..

ડૉ. સુધીર શાહ

Posted on 28/09/2011, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. Try to understand first

%d bloggers like this: