સ્વાર્થ

સ્વાર્થ જ સંમ્બંનધોને જાળવી રાખે છે !!

બાકી સંમ્બંનધો હોતા જ નથી…

અને જો હોય છે તો માત્ર નિસ્વાર્થ સંમ્બંનધ પણ તે ગણયા ગાઠીયાં…

તમારું આ બાબતે શું કહેવું છે !!

 

ડો.સુધીર શાહ

Posted on 12/07/2010, in ડો.સુધીર શાહ. Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. Yes, it is true upto some extent. Life will be impossible if it
    rotates only arround ‘SWARTH”.

%d bloggers like this: