સુહાની યાંદે…૨..

Today, the day is 11-02-2010, and its My Birthday.

Let me take you back by 20 years, when the day was 11-02-1990.

This is one of the most Cherished Day out of several memorable days of my life.

I am sharing the same with you all.

Hope you will bond with me to experience the euphoria of such accomplishments.

Enjoy…….My Suhani Yadein…………………

Dr.Sudhir Shah

na

Snehal Vandan
Advertisements

Posted on 11/02/2010, in Dr.Sudhir Shah. Bookmark the permalink. સુહાની યાંદે…૨.. માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: