સુહાની યાદેં…1…

7-9-1997 ના અમદાવાદ ખાતે શ્રી સંતરામ એસ્ટ્રોલોજીકલ સોસાયટી-નડીયાદ અને ફેડરેશન ઓફ ઇંનટરનેશનલ વેદીક એસ્ટ્રોલોજરસ-લંડન  દ્વારા આયોજાયેલ પોગ્રામ માં માઇક ઉપર ડો.સુધીર શાહ તથા મંચ ઉપર શ્રી સુખદેવ પ્રસાદ વ્યાસ – શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રિ – પ્રો.ઘનશ્યામ જોષી – ડો.યશવંત વર્મા – તથા આયોજક શ્રી ચિનુભાઇ એમ. શાહ નજરે પડે છે.

07-9-1997   Conference was at Ahmedabad

Organized  by Shree Santaram Astrological Society of Nadiad

alongwith

Federation of International Vedic Astrologers – London

Dr.Sudhir Shah

visit next suhani yade :સુહાની યાદેં…2…


Posted on 06/02/2010, in astrology, ડો.સુધીર શાહ, Dr.Sudhir Shah, Fragrance of Truth.., News, photostrem, sharing and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. Shri Keka Shastri is one of the best known personality has visited this conference at ahmedabad, and we enjoyed your lecture, it was really very intresting

%d bloggers like this: