“ ૨૦૧૨ “ માયન કેલેંનડર

“ ૨૦૧૨ “  માં વિશ્વનો વિનાશ થવાની આગાહીઓ થયેલી છે, તેમ માયન કેલેંનડર માં ક્યાંય લખેલું નથી. છતાં૨૧ ડિસેમ્બરે ૨૦૧૨ દુનિયામાં પ્રલય આવશે ત્યારે શું થશે તે “ ૨૦૧૨ ” ની ફિલ્મનો કથા ના કેન્દ્રમાં છે.

ફિલ્મને જે રીતે ફિલ્માવવામાં આવી છે તે જોવા ની મજા જરુરથી માણો.

બાકી …  the special effects?

Superb.

“The world wonot be coming to an end on December 21, 2012 but

it is the end of  calendar cycle in Mayan”.

Dr. Sudhir Shah

Posted on 15/11/2009, in Astrologer Dr Sudhir Shah, Hot News, Internet, sharing and tagged , , . Bookmark the permalink. “ ૨૦૧૨ “ માયન કેલેંનડર માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: