સીધી વાત

 

સાચું આજે કોઇને ગમતું નથી,

સારૂં બધાનેજ ગમે છે.

તમારે સારૂં દેખાવું છે,  કે સારા થવું છે,  એ નક્કી કરી લેજો !!?!!

અનુભુવેલ – શાક્ષીભાવે    ડૉ. સુધીર શાહ

 

Posted on 26/10/2009, in author, ડો.સુધીર શાહ, Fragrance of Truth... Bookmark the permalink. સીધી વાત માટે ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: