સમય રુપી સમજ

સમય બળવાન છે

સમય સમય નું કામ કરેજ !!

સમયજ જ્ઞાન આપે !

સમયજ થપાટ આપે !

સમયજ શાન ઠેકાણે લાવે !!

સમય રુપી સમજ મળે, તેને અનુભુતિ કહેવાય !

અનુભુતિ એજ, ઘડતર થાય, ચણતર થાય !!

 

ડૉ.સુધીર શાહ

My Slogan : Samay + Samaj + Sanjog = Santosh

 

Posted on 21/10/2009, in author, ડો.સુધીર શાહ, Fragrance of Truth... Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. rightly said about samay

%d bloggers like this: