એકજ દોરડાના બે છેડાં

એકજ દોરડાના બે છેડાં

જીવન અને મૃત્યુ

ટીકા કરવી સહેલી છે

પ્રશંષા કરવી અઘરી છે

અપમાન સહેવું મુશ્કેલ છે

પરંતુ માન જીરવવું એથીયે મુશ્કેલ છે

એકજ દોરડાના બે છેડાં

ટીકા અને પ્રશંષા

એકજ દોરડાના બે છેડાં

અપમાન અને માન

 

ડૉ. સુધીર શાહ

Posted on 20/10/2009, in author, ડો.સુધીર શાહ, Fragrance of Truth... Bookmark the permalink. 1 ટીકા.

  1. એકજ દોરડાના બે છેડાં
    simply superb, meaningfull, original, even
    other articles like Bhagwad Gita in Astrology part 1,2,3, all are excelent.

%d bloggers like this: