એકજ દોરડાના બે છેડાં

એકજ દોરડાના બે છેડાં

જીવન અને મૃત્યુ

ટીકા કરવી સહેલી છે

પ્રશંષા કરવી અઘરી છે

અપમાન સહેવું મુશ્કેલ છે

પરંતુ માન જીરવવું એથીયે મુશ્કેલ છે

એકજ દોરડાના બે છેડાં

ટીકા અને પ્રશંષા

એકજ દોરડાના બે છેડાં

અપમાન અને માન

 

ડૉ. સુધીર શાહ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: